Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

math activities in Greece

Let's count the children
Let's count the oranges

Let's share the oranges to the children

Smurfs, be careful: One orange for one child

Ecxelent! Everybody've got an orange!

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015